Quỹ từ thiện Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Thủ tục thành lập và hoạt động quỹ từ thiện.


Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

 

 

Để hoạt động quỹ từ thiện thì cần phải tiến hành thủ tục công nhận, cho phép hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền. Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn thủ tục thành lập, và hoạt động quỹ từ thiện như sau:

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUỸ TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM:

 • Hoạt động phi lợi nhuận.
 • Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 • Trụ sở giao dịch của quỹ phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể và phải có tài liệu chứng minh tính hợp pháp của trụ sở quỹ.

 

2. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM:

 • Có mục đích hoạt động theo quy định Điều 3 Nghị định số 93/2019 (Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận).
 • Có ít nhất 3 sáng lập viên đáp ứng điều kiện như sau:

- Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam.

- Đối với công dân: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích.

- Đối với tổ chức: Được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; có nghị quyết của tập thể lãnh đạo hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; trường hợp tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện tổ chức làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Việt Nam.

- Đóng góp tài sản hợp pháp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

- Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Đối với công dân, tổ chức nước ngoài tham gia thành lập quỹ phải đáp ứng:

  - Phải có cam kết nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp.

  - Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ.

  - Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 93/2019.

 • Điều kiện về vốn đối với quỹ:

- Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 (một tỷ ba trăm triệu đồng).

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu đồng).

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng).

- Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 8.700.000.000 (tám tỷ bảy trăm triệu đồng).

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.700.000.000 (ba tỷ bảy trăm triệu đồng).

+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu đồng).

 • Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản đóng góp để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác.

 

3. HỒ SƠ THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM:

Hồ sơ thành lập quỹ từ thiện bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập quỹ.
 • Dự thảo điều lệ quỹ.
 • Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 93/2019.
 • Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định 93/2019. Sáng lập viên thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.
 • Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ.
 • Hợp đồng thuê trụ sở kèm Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ.

 

4. THẨM QUYỀN CẤP PHÉP THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM:

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ; đình chỉ có thời hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; thu hồi giấy phép thành lập, đối với:

- Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

- Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

- Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ có thời hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

- Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.

 • Thời gian giải quyết: 40-50 ngày làm việc

 

5. ĐIỀU KIỆN QUỸ TỪ THIỆN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM:

Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định.
 • Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định.
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

 

6. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:


 

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:


 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành).
 • & các cá nhân, tổ chức là thân chủ/ khách hàng của Công ty Luật Hoàng Sa tham gia tố tụng tại tòa án, cơ quan tố tụng khác.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)